Sứ mạng - Tầm nhìn

line
16 tháng 08 năm 2019

   Trường Đại học Văn Hiến là cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng, với ngành nghề đào tạo đa dạng. Nhà trường luôn đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế, chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá Việt Nam và linh hoạt theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
   Đến năm 2030, Trường Đại học Văn Hiến trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp có uy tín cao ở Việt Nam, hội nhập khu vực và tiếp cận chuẩn quốc tế.
   “Thành nhân trước thành danh”.
   1. Phát triển bền vững
   2. Chất lượng giáo dục chuẩn hoá 
   3. Quản trị hiệu quả
   4. Phục vụ chuyên nghiệp
   5. Trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng
   6. Thân thiện và hiện đại

các tin liên quan