Hội đồng khoa học và Đào tạo

line
10 tháng 12 năm 2019

PGS.TS Nguyễn Minh Đức
Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo


PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật
Thành viên Hội đồng


PGS.TS Trần Văn Thiện
Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến
Thành viên Hội đồng


PGS.TS Phạm Xuân Hậu
Trưởng khoa Du lịch Trường ĐH Văn Hiến
Thành viên Hội đồng


PGS.TS Vương Đức Hoàng Quân
Phó Viện trưởng Viện kinh tế phát triển TP.HCM
Thành viên Hội đồng


PGS.TS Lê Quang Minh
Đại học Quốc gia TP.HCM
Thành viên Hội đồng


TS. Trịnh Trường Giang
Thành viên Hội đồng


TS. Trần Đình Lý
Đại học Nông lâm TP.HCM
Thành viên Hội đồng


TS. Từ Minh Thiện
Phó trưởng BQL Khu Nông nghiệp Công nghệ cao
Ngôi nhà Uy tín Thành viên Hội đồng


TS. Phạm S
Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
Thành viên Hội đồng


TS.Hồ Cao Việt
Trưởng khoa Kinh tế  
Trường Đại học Văn Hiến
Thành viên Hội đồng


TS. Lê Sĩ Hải
Thành viên Hội đồng


TS. Đặng Quốc Minh Dương
Trưởng phòng Quản lý khoa học 
Trường Đại học Văn Hiến
Thành viên Hội đồng 


TS. Trần Thanh Trang
Thành viên Hội đồng


ThS. Huỳnh Hoàng Cư
Trưởng khoa Nghệ thuật 
Trường Đại học Văn Hiến
Thành viên Hội đồng


ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà
Trưởng khoa Kỹ thuật - công nghệ Trường Đại học Văn Hiến
Thành viên Hội đồng


ThS. Đặng Xuân Huy
Thành viên Hội đồng


Ông Nguyễn Văn Lâm
Thành viên Hội đồng


Ông Nguyễn Hoàng Năng
Trưởng BQL các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM
Thành viên Hội đồng


ThS. Nguyễn Duy Cường
Trưởng phòng Quản lý đào tạo 
Trường ĐH Văn Hiến
Thư ký Hội đồng


Góp ý
các tin liên quan