Khung chương trình đào tạo áp dụng từ khóa 2019

line
26 tháng 11 năm 2019

Khung chương trình đào tạo áp dụng từ khóa 2019:

TT Tên khung chương trình
Trình độ
 Xem chi tiết
 1  Mạng máy tính
 Đại học
 MMT_DH2019.pdf
 2  Hệ thống thông tin
 Đại học  HTTT_DH2019.pdf
 3
 An toàn thông tin
 Đại học  ATTT_DH2019.pdf
 4  Kỹ thuật phần mềm
 Đại học  KTPM_DH2019.pdf
 5  Kỹ thuật điện tử, truyền thông
 Đại học
 DTTT_DH2019.pdf
 6  Quản trị kinh doanh
 Đại học  QTKD_DH2019.pdf
 7  Kế toán
 Đại học  KT_DH2019.pdf
 8  Tài chính - Ngân hàng
 Đại học  TCNH_DH2019.pdf
 9  Kinh doanh thương mại
 Đại học  KDTM_DH2019.pdf
 10  Quản trị doanh nghiệp thủy sản
 Đại học  QTDNTS_DH2019.pdf
 11  Quản trị dự án
 Đại học
 QTDA_DH2019.pdf
 12  Quản trị nhân sự
 Đại học  QTNS_DH2019.pdf
 13  Marketing  Đại học  MAR_DH2019.pdf
 14  Logistcis và Quản lý chuỗi cung ứng
 Đại học  LOG_DH2019.pdf
 15  Kinh doanh quốc tế
 Đại học  KDQT_DH2019.pdf
 16  Quản trị tài chính doanh nghiệp
 Đại học  QTTCDN_DH2019.pdf
 17  Quan hệ công chúng
 Đại học  QHCC_DH2019.pdf
 18  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 Đại học  QTDVDL&LH.DH2019.pdf
 19  Quản trị khách sạn
 Đại học  QTKS_DH2019.pdf
 20  Xã hội học
 Đại học  XHH_DH2019.pdf
 21  Tâm lý học
 Đại học  TLH_DH2019.pdf
 22  Văn học
 Đại học  VH_DH2019.pdf
 23  Tiếng Anh thương mại
 Đại học  TATM_DH2019.pdf
 24  Phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh
 Đại học  NNA_PPTA_DH2019.pdf
 25  Tiếng Anh chuyên ngành Biên phiên dịch
 Đại học  NNA_BPD_DH2019.pdf
 26  Tiếng Anh chuyên ngành Quốc tế học
 Đại học  NNA_QTH_DH2019.pdf
 27  Hàn Quốc học   Đại học   HQH_DH2019.pdf
 28  Nhật Bản học
 Đại học  NBH_DH2019.pdf
 29  Tiếng Nhật thương mại
 Đại học  NNN_DH2019.pdf
 30  Tiếng Trung thương mại
 Đại học  NNT_DH2019.pdf
 31  Thanh nhạc
 Đại học  TN_DH2019.pdf
 32  Piano  Đại học  PIANO_DH2019.pdf
 33  Công nghệ sinh học
 Đại học  CNSH_DH2019.pdf
 34  Du lịch
 Đại học  DL_DH2019.pdf
 35  Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
 Đại học  QTNH&DVAU_DH2019.pdf
 36  Công tác xã hội
 Đại học  CTXH_DH2018.pdf
 37  Công nghệ thực phẩm
 Đại học  CNTP_DH2019.pdf
 38  Khoa học cây trồng
 Đại học  KHCT_DH2019.pdf
 39  Tiếng Anh thương mại (chất lượng cao)
 Đại học
 TATM-CLC_DH2018.pdf
 40  Quản trị khách sạn (chất lượng cao)
 Đại học
 QTKS_DHCLC2018.pdf
 41  Tiếng Anh thương mại
 ĐH - VB2
 NNA-TATM_VB22018.pdf
 42  Quản trị kinh doanh
 LT CĐ-ĐH
 QTKD_LT CD-DH2018.pdf
 43  Quản trị kinh doanh
 LT TC-ĐH
 QTKD_LT TC-DH2018.pdf
 44  Quản trị kinh doanh
 Cao đẳng  QTKD_CD2018.pdf
 45  Kế toán
 Cao đẳng  KT_CD2018.pdf
 46  Kinh doanh thương mại
 Cao đẳng  KDTM_CD2018.pdf
 47  Tài chính - Ngân hàng
 Cao đẳng  TCNH_CD2018.pdf
 48  Tin học ứng dụng
 Cao đẳng  THUD_CD2018.pdf
 49  Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
 Cao đẳng
 KTDTTT_CD2019.pdf
 50  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 Cao đẳng
 QTLH_CD2019.pdf
 51  Quản trị khách sạn
 Cao đẳng
 QTKS_CD2019.pdf
 52  Tiếng Anh  Cao đẳng  TATM_CD2019.pdf
 53  Tiếng Nhật  Cao đẳng  NNN_CD2019.pdf
 54  Tiếng Trung Quốc  Cao đẳng  NNT_CD2019.pdf